Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Mini-Manó Kft.
12574944-2-42

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.

Marketing célú adatkezelés igénybevételéhez

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a(z) Mini-Manó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) direkt marketing szolgáltatásának igénybevételével (e-mailben, sms-ben, egyéb médián küldött reklám tartalmú levél) kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban, kérem, hogy tájékozódjon általános szerződési feltételeinkről szóló dokumentumban.

Az adatkezelésben érintett személy a www.minimano.hu elektronikus felületén, illetve más regisztrációs módon, (például papír alapú regisztráció) regisztrációjával kifejezi szándékát a(z) Mini-Manó Kft. által nyújtott szolgáltatás igénybe vételére.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például telefonszám és a szállítási cím).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen: adatvedelem@minimano.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az adatkezelő személye

Név: Mini-Manó Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.

Cégjegyzékszám: 01-09-693214

Adószám: 12574944-2-42

Telefon: +36-1-251-31-26

E-mail cím: adatvedelem@minimano.hu

Weboldal: www.minimano.hu

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki a(z) Mini-Manó Kft. elektronikus felületén, weboldalán regisztrál, velünk a kapcsolatot a szolgáltatás igénybevétele céljából felveszi, és adatait a regisztráció során megadja (továbbiakban: Érintett).

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató checkbox kipipálásával, a Tájékoztató elfogadásával ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint szolgáltatásaival és azzal összefüggő új információkkal kapcsolatban önt reklám tartalmú e-mailekben, sms-ben, levélben felkeresse, mindaddig, amíg hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, vagyis adatkezelési hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonhatja, az Adatkezelő címére küldött email vagy papír alapú értesítéssel. Ebben az esetben Adatkezelő az Érintett minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint
 • a 2018.05.25-től alkalmazandó - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a regisztrációkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Az adatok kimentése és továbbítása (például az eljáró hatóság felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve. A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál. Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az adatkezelés célja

- gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek (reklám tartalmú e-mail, sms, levél) küldése az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban, tájékoztatás az információkról, termékekről, rendezvényekről, akciókról, termék visszahívásokról, törekedvén arra, hogy az adatkezelésben érintett személy számára releváns, őt érdekelhető információt, vagy tájékoztatást kapjon.

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által megadott személyes adatok kezelése, amennyiben elektronikus rendszerben érkezik, akkor azt kizárólag elektronikus formában, míg offline formában érkező adatok mind offline, mind elektronikus úton tárolódnak, és rögzítésre kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a regisztrációt követően kerül sor, elektronikus feliratkozás esetén a checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján. Offline adatmegadás esetén a saját kézzel aláírt regisztrációs lapok és az azon szereplő adatkezelési célok képeznek jogalapot az adatkezelésre.

A kezelt adatok köre

Cégek esetében:

 • Név
 • Cégnév
 • Cím
 • Székhely
 • Adószám
 • Email cím
 • Képviselő neve
 • Telefonszám

Magánszemélyek esetében:

 • név
 • cím
 • e-mail cím
 • telefonszám

Önkéntes alapon a szülő vagy gyám kibővítheti, és ezzel felhatalmazhatja az adatkezelőt 18 év alatti gyermeke adataival (Név, születési idő, gyermek neme), vagy tájékoztatást adhat a várandósság idején a gyermek várható születéséről.

A szülés várható dátumát és a születés valós idejével kapcsolatos adatokat érzékeny, különleges adatként kezeljük, az erre vonatkozó szabályok szigorú betartásával.

Amennyiben szolgáltatási oldalunkon online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges adatait (pl. hitelkártya számát) a pénzintézeti szolgáltató elektronikus felülete kezeli, mi csak a vásárlás tényét bizonyító tranzakció azonosítószámot tároljuk, ami egyedi azonosításra nem alkalmas.

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják- e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz).

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő különös tekintettel jár el érzékeny (különleges) adatok esetén, és kijelenti, hogy például - de nem kizárólagosan – nem gyűjt adatot: faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkozóan.

Az adatok forrása

Az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele közben az Adatkezelő online felületén megadott adatok. Papír alapú regisztráció során a regisztrációs űrlap kitöltése közben megadott adatok.

Az Adatkezelő weboldalának süti kezelése

Weboldalunk süti kezelésének részletei megtalálhatók az oldalon elhelyezett részletes cookie tájékoztatóban. A részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat.

Az adatkezelés időtartama

 • A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.
 • Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a már fent említett módokon.
 • Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő ismerheti meg, valamint munkakörével összefüggésben az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kolléga, például: rendszergazda, értékesítő, ügyvezető. Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.

Adattovábbítás

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja, kivételt képez ez alól a futárszolgálat vagy a házhozszállítás folyamatát intéző vagy végző személy a tranzakció lebonyolítása idejéig vagy idejében. Átadásra kizárólag a sikeres lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges adatok, mint például név, cím, telefonszám, emailcím kerülnek. Azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Cookie információk!

Mik azok a cookie-k?

"A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra."
https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti

Hogyan használja a Mini-Manó Babacentrum weboldal és webáruház az általa használt cookie-kat?

A minimano.hu honlapon azért használunk cookie-kat, hogy megtudjuk, hogy a vásárló/látogató mi iránt érdeklődik, illetve hogy azonosítani tudjuk, amikor ismét ellátogat honlapunkra! Az általunk használt cookie-k nem károsítják az oldal látogatóinak számítógépét. A minimano.hu által használt cookie-k nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat, csak olyan titkosított adatokat gyűjtenek, amelyek segítségével a felhasználók számára kényelmesebbé tehetjük honlapunkat, anonim módon statisztikai célokat szolgálnak, illetve bizonyos személyre szabott szolgáltatások igénybe vételéhez elengedhetetlen a használatuk! (pl a webáruházban a bevásárlókosár, kívánságlista, személyre szabott termék ajánló használatához, stb.. )

A minimano.hu oldal tartalmának és személyre szabott funkcióinak használata érdekében engedélyezni kell a cookie-k fogadását a számítógépen, táblagépen vagy mobiltelefonon (általában ez az alapbeállítás)!

Ezek a cookie-k nem tárolnak személyes adatokat, például a látogató nevét, címét vagy bankkártya adatait. Ha mégis le szeretné tiltani vagy törölni a cookie-kat a minimano.hu honlapról, böngészője beállításaiban megteheti. Minden böngésző beállítása különböző, ezért a cookie-beállításokkal kapcsolatban tájékozódjon a „Súgóban” (vagy az Ön által használt készülék használati útmutatójában).

A minimano.hu oldalon használt cookie-k:

 
Cookie Név:Leírás:Lejárati idő:
customerServiceBoxa weboldalon jobb-alul található chat programnak van két állapota, egy kinyitott és egy becsukott; a becsukott állapot van tárolvasession -> böngésző bezárásig
helpBoxkívánságlista, kosár, kölcsönzés oldalakon a súgó állapota: nyitott vagy zárt; zárt állapot van tárolvasession -> böngésző bezárásig
mlp+azonosítószámfelugró ablakok sütijesession -> böngésző bezárásig
www.minimano.hu-SIDmunkamenet sütisession -> böngésző bezárásig
cookieConfirmcookie figyelmeztető üzenet (ha a sütis figyelmeztető ablak megjelent és az állapot mentésre került, akkor az értéke 1)a beállítástól számított 365 nap
cookieConfirmConsentReqSzükségszerű süti (ha a sütis figyelmeztető ablak megjelent és az állapotát elmentették, akkor az értéke 1 ha be volt pipálva a szükségszerű checkbox, 0 ha nem! A beállításokban nem letiltható, tehát az állapot mentése után az értéke 1)a beállítástól számított 365 nap
cookieConfirmConsentStatStatisztikai süti (ha a sütis figyelmeztető ablak megjelent és az állapotát elmentették, akkor az értéke 1 ha be volt pipálva a statisztikai checkbox, 0 ha nem!)a beállítástól számított 365 nap
cookieConfirmConsentMarketingKözösségi média és marketing süti (ha a sütis figyelmeztető ablak megjelent és az állapotát elmentették, akkor az értéke 1 ha be volt pipálva a marketing checkbox, 0 ha nem!)a beállítástól számított 365 nap
   

 

Idegen cookie-k

Ha olyan lapra látogat el a minimano.hu oldalon, amelyen beágyazott tartalom található (például a YouTube, Google térkép, stb.. ), előfordulhat, hogy ezek a honlapok további cookie-kat küldenek Önnek. Mi nem foglalkozunk ezen külső féltől származó cookie-k kontrollálásával, ezért javasoljuk, hogy a cookie-kkal és az azok kezelésével kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban tájékozódjon az adott honlapokon.